SHOTOKAN KARATE CLUB (HQ)
AL NAHDA

CLASS TIMINGS FOR KARATE (KIDS)

MONDAY

04:00 PM - 5:00 PM, 05:00 PM – 06:00 PM, 06:00 PM – 07:00 PM

TUESDAY

04:00 PM - 5:00 PM, 05:00 PM – 06:00 PM, 06:00 PM – 07:00 PM, 07:00 PM - 08:00 PM

WEDNESDAY

04:00 PM - 5:00 PM, 05:00 PM – 06:00 PM, 06:00 PM – 07:00 PM

THURSDAY

04:00 PM - 5:00 PM, 05:00 PM – 06:00 PM, 06:00 PM – 07:00 PM, 07:00 PM - 08:00 PM

FRIDAY

04:00 PM - 5:00 PM, 05:00 PM – 06:00 PM, 06:00 PM – 07:00 PM

SATURDAY

Morning Batch

10:00 AM – 11:00 AM

Evening Batch

04:00 PM - 5:00 PM, 05:00 PM – 06:00 PM, 06:00 PM – 07:00 PM, 07:00 PM - 08:00 PM

SUNDAY

10:00 AM – 11:00 AM

CLASS TIMINGS FOR KARATE (ADULTS)

 TUESDAY, THURSDAY, SATURDAY

08:00 PM – 09:00 PM

SHOTOKAN KARATE CLUB (HQ)
AL NAHDA

CLASS TIMINGS FOR KICK-BOXING (KIDS/LADIES)

MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY

07:30 PM – 08:30 PM

CLASS TIMINGS FOR KICK-BOXING (ADULTS)

MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY

08:30 PM – 09:30 PM